Recent Update

Publications

Showing 1-13 of 13 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
1Niti Tatha Karyakramनीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना २०७५-७६ (नेपाली सेना)2018-09-14Download
2Niti Tatha Karyakramनीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना २०७५-७६ (रक्षा मन्त्रालय)2018-09-14Download
3Niti Tatha KaryakramMOD Annnual Program 2075-762018-09-14Download
4Niti Tatha KaryakramOperational workplan-MOD2018-09-14Download
5Progress ReportNiti Karyakram First Quarter Progress Report2018-11-29Download
6Progress Report Fiscial year 074/75 को प्रगति2018-12-06Download
7Progress Reportराष्ट्रिय गौरवका आयोजना2018-12-06Download
8Progress ReportFiscial year 074/75 नीति तथा कार्यक्रम - Niti Karyakram First Quarter Progress Report2018-12-06Download
9Progress Reportआ.व.२०७५/७६ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति2019-01-21Download
10Progress Reportराष्ट्रिय गौरवका आयोजना (आ.व.२०७५/७६ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति)2019-01-21Download
11Publication2076.77 को बार्षिक कार्यक्रम2019-09-12Download
12Progress ReportAnnual Progress Presentation 2075_762019-09-12Download
13PublicationFastTrack Karyabidhi 2nd amendment2019-09-12Download