Publications

Showing 1-14 of 14 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
1Publicationरक्षा मन्त्रालय परिचय र कार्यप्रगति (२०७४ फागुन—२०७६ माघ)2020-02-26Download
2Progress ReportFiscal year 074/75 को प्रगति2020-01-12Download
3Publication2076.77 को बार्षिक कार्यक्रम2019-09-12Download
4PublicationFastTrack Karyabidhi 2nd amendment2019-09-12Download
5Progress ReportAnnual Progress Presentation 2075_762019-09-12Download
6Progress Reportआ.व.२०७५/७६ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति2019-01-21Download
7Progress Reportराष्ट्रिय गौरवका आयोजना (आ.व.२०७५/७६ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति)2019-01-21Download
8Progress Reportराष्ट्रिय गौरवका आयोजना2018-12-06Download
9Progress ReportFiscial year 074/75 नीति तथा कार्यक्रम - Niti Karyakram First Quarter Progress Report2018-12-06Download
10Progress ReportNiti Karyakram First Quarter Progress Report2018-11-29Download
11Niti Tatha Karyakramनीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना २०७५-७६ (नेपाली सेना)2018-09-14Download
12Niti Tatha Karyakramनीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना २०७५-७६ (रक्षा मन्त्रालय)2018-09-14Download
13Niti Tatha KaryakramMOD Annnual Program 2075-762018-09-14Download
14Niti Tatha KaryakramOperational workplan-MOD2018-09-14Download