Government of Nepal, Ministry of Defence

नेपाल सरकार

रक्षा मन्त्रालय

Government of Nepal

Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालयको कार्य
१. राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
२. राष्ट्रिय तथा रणनीतिक सुरक्षा सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, संचार प्रणाली एवं संजाल स्थापना, संचालन र व्यबस्थापन
३. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र सुरक्षा क्षेत्र सुधार
४. अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा समन्वय
५. सीमाक्षेत्र सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा उपयोग
६. नेपाली सेना गठन तथा परिचालन सम्बन्धी नीति, रणनीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, नियन्त्रण र नियमन
७. सैनिक ब्यारेक तथा कार्यालय व्यवस्थापन
८. सैनिक अधिकृत तथा जवानको अनुशासन, सेवाका सर्त, सैनिक तालिम तथा सुविधा
९. सैनिक प्रतिष्ठापन र संचार तथा यातायात
१०. हातहतियार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थ र असबाब उत्पादन र प्रयोग, सो सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियन्त्रण तथा सिलखाना
११. सैनिक भण्डार
१२. सैनिक हातहतियार तथा सामग्री खरिद र उत्पादन
१३. नेपाली सैनिक विमान सेवा
१४. सैनिक गुप्तचर विभाग
१५. सैनिक निर्माणशाला
१६. बारुदी सुरुंग निश्प्रभावीकरण सम्बन्धी नीति, कार्यान्वयन र समन्वय
१७. राष्ट्रिय सेवा दलको सङ्गठन, तालिम र प्रशासन
१८. विकास कार्य र विपद उद्धार कार्यमा सहयोग
१९. सैनिक अस्पताल, सैनिक कल्याण र सैनिक कल्याणकारी योजना
२०. राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र महत्वपुर्ण राष्ट्रिय सम्पदा तथा स्मारकको सुरक्षा
२१. अन्तराष्ट्रिय शान्ति प्रबर्धनमा सहयोग
२२. मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघ-संस्थासंग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय
Recent News/Notices
सूचनाको हक सम्बन्धी यस मन्त्रालयको विवरण प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 06 JUNE, 2018
निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्रधमा 20 MAY, 2018
प्रवक्ता, सह-प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकिएको 19 DEC, 2017
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा 10 June, 2017
View All