आ.व. २०८०/८१ को विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्ध वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक २०८०/१०/२१