नियम

Title
सैनिक अदालत नियमावली, २०६४
1 74 downloads
अगस्ट 30, 2021
सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३
1 49 downloads
अगस्ट 30, 2021
सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५
1 84 downloads
अगस्ट 30, 2021
सैनिक (पाइनियर गण) भर्ना नियमहरू, २०२०
1 52 downloads
अगस्ट 30, 2021
सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०५८
1 56 downloads
अगस्ट 30, 2021
सैनिक प्राड सेवा नियमावली, २०७४
1 53 downloads
अगस्ट 30, 2021
सैनिक विविध सेवा नियमावली, २०७४
1 81 downloads
अगस्ट 30, 2021
सैनिक हवाई सेवा नियमावली, २०७४
1 56 downloads
अगस्ट 30, 2021
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) नियमावली, २०६५
1 53 downloads
अगस्ट 30, 2021
वन नियमावली, २०५१
1 51 downloads
अगस्ट 30, 2021
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
1 57 downloads
अगस्ट 30, 2021
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
1 62 downloads
अगस्ट 30, 2021
सैनिक सेवा नियमावली, २०६९
1 179 downloads
अगस्ट 30, 2021