प्रगति रिपोर्ट

Title
आ.व. २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना अन्तर्गत प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण
1 137 downloads
सेप्टेम्बर 1, 2021
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
1 150 downloads
सेप्टेम्बर 1, 2021
आ.व. २०७५/७६ को तेस्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक
1 83 downloads
अगस्ट 29, 2021
आ.व. २०७४/७५ को तेस्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा
1 91 downloads
अगस्ट 29, 2021