सूचनाहरू

TitleDate
सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण २०७९(कार्तिक-पुस)2023/01/302023-01-30 12:09:00
सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण २०७९ (साउन — असोज)2022/11/022022-11-02 15:21:35
सुरक्षा जर्नलको तेस्रो अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना2022/08/142022-08-14 12:02:02
सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण २०७९( बैशाख -असार)2022/07/292022-07-29 10:24:45
आ.व. ०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना2022/07/172022-07-17 12:41:03
Notice on Course for Bachelor of Information and Communication Technology (Undergraduate) Course2022/07/142022-07-14 14:50:24
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (माघ–चैत्र)2022/04/222022-04-22 23:38:47
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (कार्तिक–पौष)2022/02/202022-02-20 01:30:40
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (साउन–असोज)2021/10/252021-10-25 22:38:26
सुरक्षा जर्नलको लागि लेख रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना2021/10/192021-10-19 22:34:59
MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना–२०७८/०६/१३2021/09/292021-09-29 22:33:09
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (वैशाख–असार) |2021/07/292021-07-29 22:52:08
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (माघ–चैत्र)2021/04/202021-04-20 22:53:26
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७५ (माघ–चैत्र)2021/03/232021-03-23 23:09:27
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (वैशाख–असार)2021/03/232021-03-23 23:08:19
का.स.मू.को विवरण, २०७५/०७६2021/03/232021-03-23 23:07:08
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (साउन–असोज)2021/03/232021-03-23 23:05:53
Speech By Hon. Mr. Ishwar Pokharel, Deputy Prime Minister And Minister For Defence To Business Community In Dubai On 18 November 20192021/03/232021-03-23 23:04:41
विष्फोटक पदार्थ र रासायनिक पदार्थको व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल र निर्णय, २०७६/०८/०२2021/03/232021-03-23 23:03:20
लक्ष्यअनुसार आ.व. ०७५/७६ को बेरुजू फर्छ्यौट भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन2021/03/232021-03-23 23:02:02
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (कार्तिक–पौष)2021/03/232021-03-23 23:00:44
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (माघ–चैत्र)2021/03/232021-03-23 22:59:30
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (वैशाख–असार)2021/03/232021-03-23 22:58:23
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (कार्तिक–पौष)2021/03/232021-03-23 22:55:59
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (साउन–असोज)2021/03/232021-03-23 22:54:39