सूचनाहरू

TitleDate
सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण २०८० (साउन-असोज)2023/11/022023-11-02 14:24:54
सुरक्षा जर्नल २०८० बर्ष ४ अंक १ को लागि लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना2023/08/282023-08-28 11:31:53
सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण २०८०(बैशाख-असार)2023/07/302023-07-30 12:08:27
नेपाल सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच भएको सहमती2023/05/012023-05-01 18:19:42
सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण २०७९(माघ-चैत)2023/04/282023-04-28 11:39:45
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (साउन–असोज)2021/10/252021-10-25 22:38:26
MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना–२०७८/०६/१३2021/09/292021-09-29 22:33:09
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (वैशाख–असार) |2021/07/292021-07-29 22:52:08
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (माघ–चैत्र)2021/04/202021-04-20 22:53:26
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७५ (माघ–चैत्र)2021/03/232021-03-23 23:09:27
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (वैशाख–असार)2021/03/232021-03-23 23:08:19
का.स.मू.को विवरण, २०७५/०७६2021/03/232021-03-23 23:07:08
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (साउन–असोज)2021/03/232021-03-23 23:05:53
Speech By Hon. Mr. Ishwar Pokharel, Deputy Prime Minister And Minister For Defence To Business Community In Dubai On 18 November 20192021/03/232021-03-23 23:04:41
विष्फोटक पदार्थ र रासायनिक पदार्थको व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल र निर्णय, २०७६/०८/०२2021/03/232021-03-23 23:03:20
लक्ष्यअनुसार आ.व. ०७५/७६ को बेरुजू फर्छ्यौट भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन2021/03/232021-03-23 23:02:02
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (कार्तिक–पौष)2021/03/232021-03-23 23:00:44
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (माघ–चैत्र)2021/03/232021-03-23 22:59:30
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (वैशाख–असार)2021/03/232021-03-23 22:58:23
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (कार्तिक–पौष)2021/03/232021-03-23 22:55:59
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (साउन–असोज)2021/03/232021-03-23 22:54:39