ताजा अद्यावधिक
  1. सूचना: सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (माघ–चैत्र)
  2. सूचना: सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (साउन–असोज)
  3. प्रेस विज्ञप्ति: आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक—२०७७।१२।२४
  4. प्रेस विज्ञप्ति: पाकिस्तानका नवनियुक्त महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट—२०७७।११।२८
  5. बोलपत्र: फोटोकपी मेशिन, प्रिन्टर र ल्यापटप खरिदसम्बन्धी सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना—२०७८।०२।०९
  6. बोलपत्र: फोटोकपी, ल्यापटप र प्रिन्टर खरिदको सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना, २०७६।११।२१
  7. कार्यविधि: सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५
  8. कार्यविधि: शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५
सूचना
नाम डाउनलोडहरू
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७५ (माघ–चैत्र) | 2021-03-23 14:18:01 View
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (वैशाख–असार) | 2021-03-23 14:23:03 View
का.स.मू.को विवरण, २०७५/०७६ | 2021-03-23 14:33:20 View
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (साउन–असोज) | 2021-03-23 14:37:20 View
Speech by Hon. Mr. Ishwar Pokharel, Deputy Prime Minister and Minister for Defence to business community in Dubai on 18 November 2019 | 2021-03-23 14:39:40 View
विष्फोटक पदार्थ र रासायनिक पदार्थको व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल र निर्णय, २०७६/०८/०२ | 2021-03-23 14:45:30 View
लक्ष्यअनुसार आ.व. ०७५/७६ को बेरुजू फर्छ्यौट भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन | 2021-03-23 14:57:19 View
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (कार्तिक–पौष) | 2021-03-23 15:00:30 View
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (माघ–चैत्र) | 2021-03-23 15:15:28 View
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (वैशाख–असार) | 2021-03-23 15:20:21 View