वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका (२०७८, कार्तिक)