Notice

TitleDate
सुरक्षा जर्नलको तेस्रो अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना2022/08/172022-08-17 16:02:56
सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण २०७९( बैशाख -असार)2022/07/292022-07-29 10:26:05
आ.व. ०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना2022/07/172022-07-17 12:41:35
Notice on Course for Bachelor of Information and Communication Technology (Undergraduate) Course2022/07/142022-07-14 14:53:35
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (माघ–चैत्र)2022/04/222022-04-22 23:49:32
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (कार्तिक–पौष)2022/02/202022-02-20 01:31:29
सुरक्षा जर्नलको लागि लेख रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना2021/12/012021-12-01 22:36:43
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (साउन–असोज)2021/10/252021-10-25 22:39:12
MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना–२०७८/०६/१३2021/09/292021-09-29 22:33:50
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (वैशाख–असार) |2021/07/292021-07-29 22:52:33
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (माघ–चैत्र)2021/04/202021-04-20 22:53:41
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७५ (माघ–चैत्र)2021/03/232021-03-23 23:09:45
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (वैशाख–असार)2021/03/232021-03-23 23:08:34
का.स.मू.को विवरण, २०७५/०७६2021/03/232021-03-23 23:07:24
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (साउन–असोज)2021/03/232021-03-23 23:06:09
Speech By Hon. Mr. Ishwar Pokharel, Deputy Prime Minister And Minister For Defence To Business Community In Dubai On 18 November 20192021/03/232021-03-23 23:04:55
विष्फोटक पदार्थ र रासायनिक पदार्थको व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल र निर्णय, २०७६/०८/०२2021/03/232021-03-23 23:03:39
लक्ष्यअनुसार आ.व. ०७५/७६ को बेरुजू फर्छ्यौट भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन2021/03/232021-03-23 23:02:20
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (कार्तिक–पौष)2021/03/232021-03-23 23:01:00
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (माघ–चैत्र)2021/03/232021-03-23 22:59:47
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (वैशाख–असार)2021/03/232021-03-23 22:58:39
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (कार्तिक–पौष)2021/03/232021-03-23 22:56:13
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (साउन–असोज)2021/03/232021-03-23 22:54:53