Publications

Showing 1-17 of 17 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
1Niti Tatha Karyakramनीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना २०७५-७६ (नेपाली सेना)2018-09-14Download
2Niti Tatha Karyakramनीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना २०७५-७६ (रक्षा मन्त्रालय)2018-09-14Download
3Niti Tatha KaryakramMOD Annnual Program 2075-762018-09-14Download
4Niti Tatha KaryakramOperational workplan-MOD2018-09-14Download
5Progress ReportNiti Karyakram First Quarter Progress Report2018-11-29Download
6Progress Reportराष्ट्रिय गौरवका आयोजना2018-12-06Download
7Progress ReportFiscial year 074/75 नीति तथा कार्यक्रम - Niti Karyakram First Quarter Progress Report2018-12-06Download
8Progress Reportआ.व.२०७५/७६ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति2019-01-21Download
9Progress Reportराष्ट्रिय गौरवका आयोजना (आ.व.२०७५/७६ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति)2019-01-21Download
10Publication2076.77 को बार्षिक कार्यक्रम2019-09-12Download
11Progress ReportAnnual Progress Presentation 2075_762019-09-12Download
12PublicationFastTrack Karyabidhi 2nd amendment2019-09-12Download
13Progress ReportFiscal year 074/75 को प्रगति2020-01-12Download
14Publicationरक्षा मन्त्रालय परिचय र कार्यप्रगति (२०७४ फागुन—२०७६ माघ)2020-02-26Download
15Niti Tatha Karyakramआ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना2020-07-30Download
16Niti Tatha Karyakramआ.व. २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम 2020-07-30Download
17Publicationसुरक्षा, २०७७ (A Journal of Security Affairs, 2020)2020-11-15Download