Publications

Showing 1-16 of 16 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
1Publicationवार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका (२०७७, कार्तिक)2020-12-07Download
2Publicationसुरक्षा, २०७७ (A Journal of Security Affairs, 2020)2020-11-15Download
3Niti Tatha Karyakramआ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना2020-07-30Download
4Niti Tatha Karyakramआ.व. २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम 2020-07-30Download
5Publicationरक्षा मन्त्रालय परिचय र कार्यप्रगति (२०७४ फागुन—२०७६ माघ)2020-02-26Download
6Progress ReportFiscal year 074/75 को प्रगति2020-01-12Download
7Publication2076.77 को बार्षिक कार्यक्रम2019-09-12Download
8PublicationFastTrack Karyabidhi 2nd amendment2019-09-12Download
9Progress ReportAnnual Progress Presentation 2075_762019-09-12Download
10Progress Reportराष्ट्रिय गौरवका आयोजना2018-12-06Download
11Progress ReportFiscial year 074/75 नीति तथा कार्यक्रम - Niti Karyakram First Quarter Progress Report2018-12-06Download
12Progress ReportNiti Karyakram First Quarter Progress Report2018-11-29Download
13Niti Tatha Karyakramनीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना २०७५-७६ (नेपाली सेना)2018-09-14Download
14Niti Tatha Karyakramनीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना २०७५-७६ (रक्षा मन्त्रालय)2018-09-14Download
15Niti Tatha KaryakramMOD Annnual Program 2075-762018-09-14Download
16Niti Tatha KaryakramOperational workplan-MOD2018-09-14Download