Regulations

Title
सैनिक अदालत नियमावली, २०६४
1 2 downloads
August 30, 2021
सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३
1 1 download
August 30, 2021
सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५
1 1 download
August 30, 2021
सैनिक (पाइनियर गण) भर्ना नियमहरू, २०२०
1 2 downloads
August 30, 2021
सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०५८
1 2 downloads
August 30, 2021
सैनिक प्राड सेवा नियमावली, २०७४
1 2 downloads
August 30, 2021
सैनिक विविध सेवा नियमावली, २०७४
1 1 download
August 30, 2021
सैनिक हवाई सेवा नियमावली, २०७४
1 2 downloads
August 30, 2021
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) नियमावली, २०६५
1 1 download
August 30, 2021
वन नियमावली, २०५१
1 1 download
August 30, 2021
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
1 1 download
August 30, 2021
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
1 2 downloads
August 30, 2021
सैनिक सेवा नियमावली, २०६९
1 4 downloads
August 30, 2021