Notice:-


सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण, २०७७ (बैशाखदेखि असारसम्म)

२०७७-०४-१५

View More

सुचनाको बिवरण २०७६( माघदेखि चैत्र मसान्तसम्म)

2020-06-15

View More

फोटोकपी, ल्यापटप र प्रिन्टर खरिदको सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

2076-11-21

View More

सूचनाको विवरण २०७६ (कार्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म)

२०७६/१०/०३

View More

धन्यवाद

2076/08/03

View More