ताजा अद्यावधिक
  1. सूचना: सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (माघ–चैत्र)
  2. सूचना: सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (साउन–असोज)
  3. प्रेस विज्ञप्ति: आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक—२०७७।१२।२४
  4. प्रेस विज्ञप्ति: पाकिस्तानका नवनियुक्त महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट—२०७७।११।२८
  5. बोलपत्र: फोटोकपी मेशिन, प्रिन्टर र ल्यापटप खरिदसम्बन्धी सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना—२०७८।०२।०९
  6. बोलपत्र: फोटोकपी, ल्यापटप र प्रिन्टर खरिदको सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना, २०७६।११।२१
  7. कार्यविधि: सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५
  8. कार्यविधि: शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५
नियम
नाम डाउनलोडहरू
सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ | 2021-03-18 13:42:42 View
सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३ | 2021-03-18 13:41:31 View
सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५ | 2021-03-18 13:40:02 View
सैनिक (पाइनियर गण) भर्ना नियमहरू, २०२० | 2021-03-18 13:39:06 View
सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०५८ | 2021-03-18 13:37:51 View
सैनिक प्राड सेवा नियमावली, २०७४ | 2021-03-18 13:36:45 View
सैनिक विविध सेवा नियमावली, २०७४ | 2021-03-18 13:35:09 View
सैनिक हवाई सेवा नियमावली, २०७४ | 2021-03-18 13:33:37 View
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) नियमावली, २०६५ | 2021-03-18 13:32:22 View
वन नियमावली, २०५१ | 2021-03-18 13:29:46 View