बजेट फाराम नं .६.४.१
वार्षिक विकास कायर्क्रम रा.यो.आ.फा.नं .१
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २0(१) बमोजिमको फाराम पाना नं .१/२
शुरूको  संशोधित 
आ .व. 2076/77
१० )वार्षिक बजेट (रू): 1386 ११ )आयोजनाको कुल लागत (रू):    
बजेट उपशीर्षक नं. : 34500011
क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार 1386
क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार 0
मन्त्रालय : रक्षा मन्त्रालय
0 2) स्थानीय निकाय / संस्था :  
विभाग/ संस्था : रक्षा मन्त्रालय 3) जनसहभागिता :  
(ख) वैदेशिक :
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम रक्षा मन्त्रालय
(ख) वैदेशिक : अनुदान
ऋण
0
रक्षा मन्त्रालय काठमाडौ
स्थान :(क) जिल्ला :
आयोजना शुरु भएको मिति  :   वि.सं.   (ग) सटही दर  :   (क) आन्तरिक     १) नेपाल सरकार :
२) स्थानीय निकाय /संस्था :
३) जनसहभागिता :
आयोजना पुरा हुने मिति :   वि.सं.  
(ख) वैदेशिक        १)ऋण   :
                  २)  अनुदान :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम :   (घ) दातृ संस्था  :
रु. लाखमा
क्र. सं.
कार्यक्रम /क्रियाकलाप खर्च शीर्षक आयोजनाको कुल क्रियाकलापको सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको बार्षिक लक्ष्य प्रथम चौमासिक दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक कैफियत
इकाई
परिमाण भार लागत परिमाण भार लागत
परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट
परिमाण भार बजेट
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 2० 2१ 2२
2
  अ)  पूँजीगत  खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
11.3.2.1 मोटरसाईकल(सवारी साधन) 31121 संख्या    0 0    0  0 5  0.94  13 0  0.9  12.5 0  0  0 0  0.04  0.5  
11.3.2.2 स्कुटर(सवारी साधन) 31121 संख्या    0 0    0  0 4  0.58  8 0  0.58  8 0  0  0 0  0  0  
11.3.7.2 Laptop(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन  औजार)
31122 संख्या    0 0    0  0 9  0.51  7.01 0  0  0 0  0.51  7.01 0  0  0  
11.3.7.3 फोटोकपी मेशिन(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)
31122 संख्या    0 0    0  0 3  0.5  6.99 0  0  0 0  0.5  6.99 0  0  0  
11.3.7.4 प्रिन्टर(स्क्यानर सहित)(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी  यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)
31122 संख्या    0 0    0  0 10  0.36  5 0  0  0 0  0.36  5 0  0  0  
11.6.12.4 नयाँ भवनको लागि फर्निचर्स तथा फिक्चर्स(भैपरी आउने-पूँजीगत) 31511 पटक/संख्या    0 0    0  0 1  43.29  600 0  0  0 0  21.65  300 0  21.65  300  
  क)  पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:    0 0    0  0  46.18  640  1.48  20.5  23.02  319  21.69  300.5
  आ)  चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
1.1.1.2 रा.प. विशिष्ट(स्थायी कर्मचारी) 21111 जना    0 0    0  0 1  0.56  7.79 0  0.22  3 0  0.17  2.4 0  0.17  2.39  
1.1.1.3 रा.प. प्रथम(स्थायी कर्मचारी) 21111 जना    0 0    0  0 4  1.84  25.47 0  0.71  9.8 0  0.57  7.84 0  0.56  7.83  
1.1.1.4 रा.प. द्वितीय(स्थायी कर्मचारी) 21111 जना    0 0    0  0 12  4.93  68.39 0  1.9  26.31 0  1.52  21.04 0  1.52  21.04  
1.1.1.5 रा.प. तृतीय(स्थायी कर्मचारी) 21111 जना    0 0    0  0 14  5.08  70.43 0  1.95  27.09 0  1.56  21.67 0  1.56  21.67  
1.1.1.6 रा.प.अनं. प्रथम(स्थायी कर्मचारी) 21111 जना    0 0    0  0 36  10.17  141 0  3.9  54.09 0  3.12  43.27 0  3.15  43.64  
1.1.1.26 ह.स.चा. चतुर्थ स्तर(स्थायी कर्मचारी) 21111 जना    0 0    0  0 3  0.86  11.86 0  0.33  4.56 0  0.26  3.65 0  0.26  3.65  
1.1.1.31 का. स. चतुर्थ स्तर(स्थायी कर्मचारी) 21111 जना    0 0    0  0 7  1.52  21.06 0  0.58  8.1 0  0.47  6.48 0  0.47  6.48  
1.1.7.1 उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको तलव(पारिश्रमिक पदाधिकारी) 21112 जना    0 0    0  0 1  0.6  8.31 0  0.24  3.26 0  0.19  2.61 0  0.18  2.44  
1.1.7.2 सह स्वकीय सचिव(पारिश्रमिक पदाधिकारी) 21112 जना    0 0    0  0 1  0.38  5.22 0  0.15  2.01 0  0.12  1.61 0  0.12  1.6  
1.1.7.3 उप स्वकीय सचिव(पारिश्रमिक पदाधिकारी) 21112 जना    0 0    0  0 1  0.32  4.45 0  0.12  1.71 0  0.1  1.37 0  0.1  1.37  
1.1.7.4 स्वकीय सचिव(पारिश्रमिक पदाधिकारी) 21112 जना    0 0    0  0 1  0.29  3.97 0  0.11  1.53 0  0.09  1.22 0  0.09  1.22  
1.1.7.5 प्रशासन सहायक(पारिश्रमिक पदाधिकारी) 21112 जना    0 0    0  0 1  0.22  3.06 0  0.09  1.18 0  0.07  0.94 0  0.07  0.94  
1.1.7.6 सवारी चालक(पारिश्रमिक पदाधिकारी) 21112 जना    0 0    0  0 2  0.34  4.77 0  0.13  1.84 0  0.11  1.47 0  0.11  1.46  
1.1.7.7 कार्यालय सहयोगी(पारिश्रमिक पदाधिकारी) 21112 जना    0 0    0  0 2  0.3  4.22 0  0.12  1.63 0  0.09  1.3 0  0.09  1.29  
1.2.2.1 स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता(महंगी भत्ता) 21132 जना    0 0    0  0 77  1.3  18 0  0.44  6.16 0  0.44  6.16 0  0.41  5.68  

पाना नं.1 / 4
मिति 2076-04-02

बजेट फाराम नं .६.४.१
वार्षिक विकास कायर्क्रम रा.यो.आ.फा.नं .१
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २0(१) बमोजिमको फाराम पाना नं .१/२
क्र. सं.
कार्यक्रम /क्रियाकलाप खर्च शीर्षक आयोजनाको कुल क्रियाकलापको सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको बार्षिक लक्ष्य प्रथम चौमासिक दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक कैफियत
इकाई
परिमाण भार लागत परिमाण भार लागत
परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट
परिमाण भार बजेट
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 2० 2१ 2२
2
1.2.4.5 सचिवस्तर(बैठक भत्ता)(बैठक भत्ता) 21134 पटक    0 0    0  0 10  0.19  2.65 0  0.05  0.73 0  0.05  0.74 0  0.09  1.18  
1.2.4.6 बोलपत्र तथा का.स.मू.मूल्यांकन समिति र सैनिक अनुसन्धान समितिको बैठक  समेत (बैठक भत्ता )(बैठक भत्ता)
21134 पटक    0 0    0  0 10  0.1  1.35 0  0.03  0.45 0  0.03  0.45 0  0.03  0.45  
1.2.8.1 प्रसुती स्याहार भत्ता(शिशु स्याहार भत्ता) 21139 जना    0 0    0  0 6  0.02  0.3 0  0.01  0.1 0  0.01  0.1 0  0.01  0.1  
1.2.10.1 पाले पहरा भत्ता(पाले पहरा भत्ता) 21139 जना    0 0    0  0 5  0.12  1.7 0  0.03  0.45 0  0.03  0.45 0  0.06  0.8  
1.3.1.1 निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च(कर्मचारी पोशाक ) 21121 जना    0 0    0  0 77  0.58  8 0  0  0 0  0  0 0  0.58  8  
1.6.4.1 स्थायी कर्मचारीहरुको बीमा बापतको खर्च(कर्मचारीको योगदानमा  आधारित वीमा कोष खर्च)
21213 जना    0 0    0  0 77  0.29  4 0  0.09  1.24 0  0.09  1.23 0  0.11  1.53  
2.1.2.1 बिद्युत महशुल(बिजुली महसुल) 22111 पटक    0 0    0  0 6885  1.37  19 0  0.46  6.33 0  0.46  6.34 0  0.46  6.33  
2.1.3.1 जारको पिउने पानी(पिउने पानी) 22111 जार    0 0    0  0 667  0.43  6 0  0.14  2 0  0.14  2 0  0.14  2  
2.1.6.3 टेलिफोन महशुल-स्थानीय/एस.टि.डि. बापत(टेलिफोन महसुल) 22112 पटक    0 0    0  0 20  0.27  3.76 0  0.09  1.24 0  0.09  1.25 0  0.09  1.27  
2.1.6.4 टेलिफोन महशुल-आई.एस.डि.बापत(टेलिफोन महसुल) 22112 पटक    0 0    0  0 1  0.02  0.24 0  0.01  0.08 0  0.01  0.08 0  0.01  0.08  
2.1.7.1 ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट महसुल(ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट) 22112 पटक    0 0    0  0 2  0.03  0.48 0  0.01  0.16 0  0.01  0.16 0  0.01  0.16  
2.1.8.2 विशिष्ट श्रेणी(मोबाईल)(कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च ) 22112 जना    0 0    0  0 1  0.02  0.24 0  0.01  0.08 0  0.01  0.08 0  0.01  0.08  
2.1.8.3 रा.प.प्रथम श्रेणी(कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च ) 22112 जना    0 0    0  0 4  0.01  0.12 0  0  0.04 0  0  0.04 0  0  0.04  
2.1.9.1 हुलाक/कुरियर खर्च(हुलाक/कुरियर खर्च) 22112 जना    0 0    0  0 1  0.01  0.16 0  0  0.06 0  0  0.06 0  0  0.04  
2.1.11.1 पदाधिकारीको सुविधाको सञ्चार खर्च (पदाधिकारीको सुविधाको  सञ्चार खर्च )
21142 जना    0 0    0  0 1  0.07  1 0  0.01  0.12 0  0.01  0.12 0  0.05  0.76  
2.2.1.7 उप-प्रधानमन्त्री  तथा रक्षामन्त्रीज्यूको ईन्धन सूविधा(इन्धन  पदाधिकारी)
22211 लीटर    0 0    0  0 238  0.2  2.84 0  0.08  1.05 0  0.08  1.05 0  0.05  0.74  
2.2.1.8 लुव्रिकेन्ट(इन्धन पदाधिकारी) 22211 लीटर    0 0    0  0 20  0.01  0.16 0  0.01  0.16 0  0  0 0  0  0  
2.2.2.6 पेट्रोल(चार पाङ्ग्रे)(इन्धन कार्यालय प्रयोजन) 22212 लीटर    0 0    0  0 3360  0.27  3.7 0  0.09  1.23 0  0.09  1.23 0  0.09  1.24  
2.2.2.7 लुब्रिकेन्ट(इन्धन कार्यालय प्रयोजन) 22212 लीटर    0 0    0  0 100  0.06  0.8 0  0.02  0.27 0  0.02  0.27 0  0.02  0.26  
2.2.2.8 पेट्रोल(मोटरसाईकल)(इन्धन कार्यालय प्रयोजन) 22212 लीटर    0 0    0  0 3000  0.24  3.3 0  0.08  1.1 0  0.08  1.1 0  0.08  1.1  
2.2.2.9 सुबिधा पेट्रोल विशिष्ट (इन्धन,सुविधाका पदाधिकारीहरुको)(इन्धन  कार्यालय प्रयोजन)
22212 लीटर    0 0    0  0 1200  0.1  1.32 0  0.03  0.44 0  0.03  0.44 0  0.03  0.44  
2.2.2.10 पुलको गाडी(इन्धन,सुविधाका पदाधिकारीहरुको)(इन्धन कार्यालय  प्रयोजन)
22212 लीटर    0 0    0  0 7200  0.57  7.88 0  0.19  2.64 0  0.19  2.64 0  0.19  2.6  
2.2.3.2 ग्याँस(इन्धन- अन्य प्रयोजन) 22314 संख्या    0 0    0  0 40  0.04  0.6 0  0.01  0.2 0  0.01  0.2 0  0.01  0.2  
2.2.3.6 सवारी साधन बाहेकका मेसिनरी औजारमा प्रयोग हुने इन्धन  खर्च(इन्धन- अन्य प्रयोजन)
22314 लीटर    0 0    0  0 410  0.03  0.4 0  0.01  0.14 0  0.01  0.13 0  0.01  0.13  
2.3.1.4 फेरेटकार/ए.पि.सि./एम.पि.भि./बस/जिप/मोटरसाईकल तथा विभिन्न  सवारी साधनहरुको स्पेयर पार्टस(सवारी साधन मर्मत)
22213 संख्या    0 0    0  0 60  0.79  11 0  0.26  3.67 0  0.26  3.67 0  0.26  3.66  
2.3.1.5 सवारी साधनहरुको टायर टयुब खरिद(सवारी साधन मर्मत) 22213 संख्या    0 0    0  0 30  0.65  9 0  0.22  3 0  0.22  3 0  0.22  3  
2.3.2.6 कम्प्युटर/ल्यापटप/फोटोकपी मेशिन लगायत विभिन्न मेशिनरी  औजारहरुको मर्मत खर्च(मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा  सञ्चालन खर्च)
22221 संख्या    0 0    0  0 1.43  0.29  4 0  0.08  1.17 0  0.08  1.17 0  0.12  1.66  
2.3.18.2 मेच/टेबुल/कुर्सी लगायत पुराना फर्निचरहरु मर्मत(अन्य सञ्चालन  तथा मर्मत खर्च)(अन्य)
22291 संख्या    0 0    0  0 .4  0.14  2 0  0.04  0.5 0  0.04  0.5 0  0.07  1  
2.4.1.1 कार्यालय मसलन्द सामान(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च) 22311 संख्या    0 0    0  0 102.1  1.08  15 0  0.36  5 0  0.36  5 0  0.36  5  
2.4.9.1 नयां पुस्तक खरिद(पुस्तक पुस्तकालय) 22313 संख्या    0 0    0  0 100  0.14  2 0  0.05  0.67 0  0.05  0.67 0  0.05  0.66  
2.4.12.2 लेटर प्याड/खाम /फायल/टिप्पणी प्याड(छपाई खर्च) 22315 समूह    0 0    0  0 4.55  0.29  4 0  0.1  1.34 0  0.1  1.33 0  0.1  1.33  

पाना नं.2 / 4
मिति 2076-04-02

बजेट फाराम नं .६.४.१
वार्षिक विकास कायर्क्रम रा.यो.आ.फा.नं .१
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २0(१) बमोजिमको फाराम पाना नं .१/२
क्र. सं.
कार्यक्रम /क्रियाकलाप खर्च शीर्षक आयोजनाको कुल क्रियाकलापको सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको बार्षिक लक्ष्य प्रथम चौमासिक दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक कैफियत
इकाई
परिमाण भार लागत परिमाण भार लागत
परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट
परिमाण भार बजेट
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 2० 2१ 2२
2
2.4.13.1 पत्रपत्रिका खरिद(पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका) 22315 समूह    0 0    0  0 1.37  0.22  3 0  0.07  1 0  0.07  1 0  0.07  1  
2.4.14.1 विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन(विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन) 22315 संख्या    0 0    0  0 50  0.22  3 0  0.07  1 0  0.07  1 0  0.07  1  
2.5.5.1 जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण वापत ।(परामर्श  सेवा खर्च)
22412 समूह    0 0    0  0 1  0.14  2 0  0  0 0  0.14  2 0  0  0  
2.5.6.2 Accounting Software,Update, Support and Maintenance वापतको  भुक्तानी(नियमित सुधार खर्च)
22412 समूह    0 0    0  0 1  0.07  1 0  0  0 0  0.07  1 0  0  0  
2.5.10.1 कार्यालय सहयोगी(अन्य सेवा) 22419 जना    0 0    0  0 14  1.98  27.44 0  0.66  9.09 0  0.66  9.09 0  0.67  9.26  
2.5.10.2 हलुका सवारी चालक(अन्य सेवा) 22419 जना    0 0    0  0 3  0.48  6.6 0  0.16  2.2 0  0.16  2.2 0  0.16  2.2  
2.5.10.3 करार कम्प्युटर अपरेटर(अन्य सेवा) 22419 जना    0 0    0  0 4  0.81  11.28 0  0.27  3.76 0  0.27  3.76 0  0.27  3.76  
2.5.10.4 व्यक्ति करारमा रहेकाहरुको पोशाक खर्च(अन्य सेवा) 22419 जना    0 0    0  0 21  0.15  2.1 0  0  0 0  0.15  2.1 0  0  0  
2.5.10.5 व्यक्ति करारमा रहेका का.स.हरुको चाडवाड खर्च(अन्य सेवा) 22419 जना    0 0    0  0 14  0.16  2.27 0  0.16  2.27 0  0  0 0  0  0  
2.5.10.6 व्यक्ति करारमा रहेका ह.स.चा.हरुको चाडवाड खर्च(अन्य सेवा) 22419 जना    0 0    0  0 3  0.04  0.55 0  0.04  0.55 0  0  0 0  0  0  
2.5.10.7 व्यक्ति करारमा रहेका कम्प्युटर अपरेटरहरुको चाडवाड खर्च(अन्य  सेवा)
22419 जना    0 0    0  0 4  0.07  0.94 0  0.07  0.94 0  0  0 0  0  0  
2.5.10.8 वेरुजू फर्छयौट गर्ने कर्मचारी(अन्य सेवा) 22419 जना    0 0    0  0 1  0.2  2.82 0  0.07  0.94 0  0.07  0.94 0  0.07  0.94  
2.6.1.3 एड्भान्स कम्प्युटर प्रशिक्षण(अधिकृत तहका लागि)(कर्मचारी  दक्षता बृद्धि तालिम (प्रमाण पत्र दिने))
22511 संख्या    0 0    0  0 1  0.36  5 0  0  0 0  0.36  5 0  0  0  
2.6.1.4 ड्राईभिंग प्रशिक्षण(कर्मचारी दक्षता बृद्धि तालिम (प्रमाण पत्र  दिने))
22511 संख्या    0 0    0  0 1  0.22  3 0  0  0 0  0.22  3 0  0  0  
2.7.5.1 रक्षा मन्त्रालयको परिचय पुस्तिका तयारी र प्रकाशन(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)
22522 संख्या    0 0    0  0 400  0.14  2 0  0  0 0  0.14  2 0  0  0  
2.7.5.2 राष्ट्रिय सुरक्षा जर्नल प्रकाशन(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री  उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)
22522 संख्या    0 0    0  0 500  0.36  5 0  0  0 0  0  0 0  0.36  5  
2.7.5.3 राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रकाशन र प्रचार प्रसार(प्रचार प्रसार  तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)
22522 संख्या    0 0    0  0 1  0.36  5 0  0  0 0  0.36  5 0  0  0  
2.7.7.1 कार्यक्रम समिक्षा योजना तथा कार्यमूल्याङ्कन(अध्ययन  /सर्वेक्षण/अनुसन्धान)
22522 संख्या    0 0    0  0 3  0.14  2 0  0.05  0.67 0  0.05  0.67 0  0.05  0.66  
2.7.7.3 सैनिक कानून/नीतिको तर्जुमा, परिमार्जन र संशोधन(अध्ययन  /सर्वेक्षण/अनुसन्धान)
22522 संख्या    0 0    0  0 1  0.43  6 0  0  0 0  0.43  6 0  0  0  
2.7.7.4 नेपाली सेना अन्तर्गतका जग्गा जमिन,भौतिक संरचना तथा सैन्य  उपकरणहरुको एकीकृत र अध्यावधिक अभिलेख/विवरण तयार  गर्ने(डिजिटाईजेशन गर्ने)(अध्ययन /सर्वेक्षण/अनुसन्धान)
22522 संख्या    0 0    0  0 1  0.36  5 0  0  0 0  0.36  5 0  0  0  
2.7.8.1 बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रशिक्षण  कार्यक्रम(प्रशिक्षण)
22522 संख्या    0 0    0  0 1  0.25  3.5 0  0  0 0  0.25  3.5 0  0  0  
2.7.25.2 नागरिक-सैनिक सम्बन्ध तथा समकालिक सुरक्षा सरोकारका विषयमा विज्ञहरुसँग अन्तर्क्रिया तथा विचार गोष्ठी(अन्य)
22522 संख्या    0 0    0  0 1  0.29  4 0  0.29  4 0  0  0 0  0  0  
2.7.25.3 मन्त्रालयको पुस्तकालय युनिटलाई स्तरोन्नति गरि सुरक्षा  डकुमेन्टेशन युनिटको रुपमा विकास गर्ने(अन्य)
22522 संख्या    0 0    0  0 2  0.29  4 0  0  0 0  0.14  2 0  0.14  2  
2.7.25.4 अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी  कार्यक्रम संचालन(अन्य)
22522 संख्या    0 0    0  0 3  0.69  9.5 0  0.22  3 0  0.22  3 0  0.25  3.5  
2.7.25.5 मन्त्रालयको महाशाखा तथा शाखाबीच आन्तरिक इन्टरनेट  सञ्जालीकरण (LAN)स्थापना गरी विद्युतीय शासनको अवधारणालाई  कार्यान्वयन गर्ने ।(अन्य)
22522 संख्या    0 0    0  0 1  0.36  5 0  0  0 0  0.36  5 0  0  0  
2.8.1.2 विशिष्ट तह(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन  भ्रमण खर्च)
22611 संख्या    0 0    0  0 7  0.09  1.23 0  0.03  0.41 0  0.03  0.41 0  0.03  0.41  

पाना नं.3 / 4
मिति 2076-04-02

बजेट फाराम नं .६.४.१
वार्षिक विकास कायर्क्रम रा.यो.आ.फा.नं .१
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २0(१) बमोजिमको फाराम पाना नं .१/२
क्र. सं.
कार्यक्रम /क्रियाकलाप खर्च शीर्षक आयोजनाको कुल क्रियाकलापको सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको बार्षिक लक्ष्य प्रथम चौमासिक दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक कैफियत
इकाई
परिमाण भार लागत परिमाण भार लागत
परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट
परिमाण भार बजेट
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 2० 2१ 2२
2
2.8.1.3 प्रथम तह(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)
22611 संख्या    0 0    0  0 17  0.17  2.38 0  0.06  0.8 0  0.06  0.8 0  0.06  0.78  
2.8.1.4 द्धितीय तह(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन  भ्रमण खर्च)
22611 संख्या    0 0    0  0 34  0.27  3.81 0  0.09  1.27 0  0.09  1.27 0  0.09  1.27  
2.8.1.5 तृतीय तह(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण  खर्च)
22611 संख्या    0 0    0  0 42  0.25  3.53 0  0.09  1.19 0  0.08  1.17 0  0.08  1.17  
2.8.1.6 उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीज्यूको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा  कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा  कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)
22611 संख्या    0 0    0  0 50  1.74  24.06 0  0.58  8 0  0.58  8 0  0.58  8.06  
2.8.1.7 सह-स्वकीय सचिव/उप स्वकीय सचिव/स्वकीय सचिव(अनुगमन  मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)
22611 संख्या    0 0    0  0 1  0.14  1.92 0  0.05  0.64 0  0.05  0.64 0  0.05  0.64  
2.8.1.8 सुरक्षाकर्मी/मन्त्रालय प्रतिनिधि(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा  कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)
22611 संख्या    0 0    0  0 2  0.22  3.07 0  0.07  1.02 0  0.07  1.02 0  0.07  1.03  
2.8.1.9 उप-प्धानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री एवम् सचिवालयका पदाधिकारीहरु  आन्तरिक भ्रमण जाँदा लाग्ने हवाई टिकट खर्च(अनुगमन  मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)
22611 संख्या    0 0    0  0 4  0.87  12 0  0.29  4 0  0.29  4 0  0.29  4  
2.8.2.1 सरुवा भ्रमण खर्च(आन्तरिक भ्रमण) 22612 संख्या    0 0    0  0 17  0.07  1.02 0  0.02  0.34 0  0.02  0.34 0  0.02  0.34  
2.8.2.2 सरकारी काममा खट्टिएको  भ्रमण खर्च(आन्तरिक भ्रमण) 22612 संख्या    0 0    0  0 15  0.23  3.25 0  0.08  1.09 0  0.08  1.08 0  0.08  1.08  
2.8.2.3 नेपाली सेनाको अधिकृतस्तर भर्ना छनौट(आन्तरिक भ्रमण) 22612 संख्या    0 0    0  0 20  0.32  4.5 0  0.11  1.5 0  0.11  1.5 0  0.11  1.5  
2.8.2.4 सैन्य तथा फाल्वर्स तहको भर्ना छनौट(आन्तरिक भ्रमण) 22612 संख्या    0 0    0  0 50  0.81  11.23 0  0.27  3.75 0  0.27  3.74 0  0.27  3.74  
2.8.3.1 नेपाल भारत सुरक्षा सम्बन्धी द्धिपक्षीय परामर्श समूहको बैठकमा सहभागिता भ्रमण खर्च(वैदेशिक भ्रमण)
22612 संख्या    0 0    0  0 10  1.08  15 0  0  0 0  1.08  15 0  0  0  
2.9.2.2 सवारी साधनको थर्डपाटी बीमा(वीमा सवारी साधन) 22214 संख्या    0 0    0  0 50  0.18  2.5 0  0  0 0  0.18  2.5 0  0  0  
2.9.2.3 सवारी साधनको नवीकरण(वीमा सवारी साधन) 22214 संख्या    0 0    0  0 50  0.18  2.5 0  0  0 0  0.18  2.5 0  0  0  
2.9.6.1 दैनिक चियापान खर्च(चियापान खर्च) 22711 पटक    0 0    0  0 15  0.35  4.86 0  0.13  1.74 0  0.12  1.73 0  0.1  1.39  
2.9.7.2 केन्द्रीयस्तर(विविध खर्च सुरक्षा सम्बन्धी) 22711 संख्या    0 0    0  0 16.9  0.26  3.6 0  0.09  1.2 0  0.09  1.2 0  0.09  1.2  
2.9.8.2 विशिष्ट अतिथिहरुको स्वागत खर्च(स्वागत तथा अतिथि सत्कार ) 22711 पटक    0 0    0  0 17  0.07  1.02 0  0.02  0.34 0  0.02  0.34 0  0.02  0.34  
2.9.8.3 मन्त्रीज्यू को सचिवालयमा स्वागत तथा अथिति सत्कार खर्च(स्वागत तथा अतिथि सत्कार )
22711 पटक    0 0    0  0 20  0.26  3.64 0  0.09  1.22 0  0.09  1.21 0  0.09  1.21  
2.9.9.1 पूजाआजा खर्च-दशै/गाडी/झण्डा लगायतका खर्चहरु(अन्य विविध  खर्च)
22711 संख्या    0 0    0  0 2  0.02  0.28 0  0.01  0.1 0  0.01  0.09 0  0.01  0.09  
2.9.9.2 वैठकमा खाजा खर्च(अन्य विविध खर्च) 22711 संख्या    0 0    0  0 12  0.24  3.36 0  0.08  1.12 0  0.08  1.12 0  0.08  1.12  
2.9.9.3 उप-प्रधानमन्त्री सुबिधा(अन्य विविध खर्च) 22711 पटक    0 0    0  0 12  0.02  0.24 0  0.01  0.08 0  0.01  0.16 8  0  0  
  ख)  चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:    0 0    0  0  53.77  746  17.86  247.16  19.58  271.61  16.4  227.23
कुल जम्मा खर्च     0    0  0 100  1386  19.34  267.66  42.6  590.61  38.06  527.73
तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत : आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत : प्रमाणित गर्नेको नाम,पद र दस्तखत:
 
मिति : मिति : मिति :

पाना नं.4 / 4
मिति 2076-04-02