निर्देशिका

Title
वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५
1 86 downloads
अगस्ट 30, 2021
सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८
1 65 downloads
अगस्ट 30, 2021
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५
1 0 download
अगस्ट 30, 2021