Annual Policies, Programs And Plans

Title
आ.व. २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएका रक्षा मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायहरूसँग सम्बद्ध बुँदाहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका, अनुगमन योजना, बजेटमा नपरेका तर मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने मुख्य कार्यक्रमहरू एवं नवप्रवर्तन तथा सिर्जनशील कामहरूको कार्ययोजना
1 138 downloads
August 30, 2021
वार्षिक विकास कार्यक्रम (२०७५/७६)
1 99 downloads
August 30, 2021
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना (रक्षा मन्त्रालय)
1 68 downloads
August 30, 2021
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना (नेपाली सेना)
1 58 downloads
August 30, 2021
आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम
1 65 downloads
August 30, 2021
आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना
1 89 downloads
August 30, 2021