Publications

Showing 1-17 of 17 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
1Publicationसुरक्षा, २०७७ (A Journal of Security Affairs, 2020)2020-11-15Download
2Niti Tatha Karyakramआ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना2020-07-30Download
3Niti Tatha Karyakramआ.व. २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम 2020-07-30Download
4Publicationरक्षा मन्त्रालय परिचय र कार्यप्रगति (२०७४ फागुन—२०७६ माघ)2020-02-26Download
5Progress ReportFiscal year 074/75 को प्रगति2020-01-12Download
6Publication2076.77 को बार्षिक कार्यक्रम2019-09-12Download
7Progress ReportAnnual Progress Presentation 2075_762019-09-12Download
8PublicationFastTrack Karyabidhi 2nd amendment2019-09-12Download
9Progress Reportआ.व.२०७५/७६ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति2019-01-21Download
10Progress Reportराष्ट्रिय गौरवका आयोजना (आ.व.२०७५/७६ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति)2019-01-21Download
11Progress Reportराष्ट्रिय गौरवका आयोजना2018-12-06Download
12Progress ReportFiscial year 074/75 नीति तथा कार्यक्रम - Niti Karyakram First Quarter Progress Report2018-12-06Download
13Progress ReportNiti Karyakram First Quarter Progress Report2018-11-29Download
14Niti Tatha Karyakramनीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना २०७५-७६ (नेपाली सेना)2018-09-14Download
15Niti Tatha Karyakramनीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदाको कार्यान्वयन योजना २०७५-७६ (रक्षा मन्त्रालय)2018-09-14Download
16Niti Tatha KaryakramMOD Annnual Program 2075-762018-09-14Download
17Niti Tatha KaryakramOperational workplan-MOD2018-09-14Download